Buddy Fashion's Online Store   Probleemloos online inkopen bij Buddy Fashion Roelofarendsveen !!!
[Nederlands]
  Home
Corbin Product Info (optie's) Corbin Faq's Algemene Voorwaarden Service Impressum Contact Toelichting verzendkosten. Openingstijden Disclaimer & Copyright
 
  Producten


 
  Extra

 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BUDDYFASHION.NL

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"BUDDYFASHION.NL": de onderneming die onder de handelsnaam "BUDDYFASHION.NL" gedreven wordt door Buddy Fashion., gevestigd te Roelofarendsveen, winkelhoudend aan de Veenderveld 22, 2371 TV te Roelofarendsveen, sinds 1 juli 1995 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Leiden onder nummer 28070796;

"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

"Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en BUDDYFASHION.NL door of via BUDDYFASHION.NL binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

"Leveringsvoorwaarden": deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van BUDDYFASHION.NL gesloten worden en waarbij BUDDYFASHION.NL partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en BUDDYFASHION.NL middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert de u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door BUDDYFASHION.NL worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BUDDYFASHION.NL worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BUDDYFASHION.NL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 BUDDYFASHION.NL heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van BUDDYFASHION.NL zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien BUDDYFASHION.NL de aankoopprijs van het Product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan BUDDYFASHION.NL te melden.
3.2 De overeenkomst tussen BUDDYFASHION.NL en u komt tot stand op het moment dat, nadat u
(a) een bestelling heeft geplaatst op de website van BUDDYFASHION.NL. middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van BUDDYFASHION.NL;
(b) het door de u vervolgens op de "plaats order" icon klikken op de website van BUDDYFASHION.NL;
(c) het hierna door u bevestigen dat de door u verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van uw betaling, door op de website van BUDDYFASHION.NL op de "OK" icon te klikken,
hierop van BUDDYFASHION.NL op uw e-mail, postadres of per fax een bevestiging heeft ontvangen dat BUDDYFASHION.NL uw bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging").

Nadat BUDDYFASHION.NL uw bestelling heeft ontvangen, zal BUDDYFASHION.NL de Ontvangstbevestiging onmiddellijk naar uw e-mail, postadres of fax versturen, tenzij van BUDDYFASHION.NL in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst met u zal nakomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 1 jaar onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde Product te betalen.

De overeenkomst bevat alle tussen de u en BUDDYFASHION.NL gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en BUDDYFASHION.NL.

De administratie van BUDDYFASHION.NL.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan BUDDYFASHION.NL.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door BUDDYFASHION.NL.nl verrichtte leveringen. BUDDYFASHION.NL.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens..
3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(d) Een omschrijving van het Product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte Producten;
(e) de prijs van het Product;
(f) de eventuele verzendkosten in verband met het door BUDDYFASHION.NL uitvoeren van de overeenkomst die zij met u is aangegaan;
(g) uw naam, woonadres, adres waar het Product naar toe gestuurd worden, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres) en uw e-mail adres en uw telefoonnummer en eventueel faxnummer;
(h) de leveringstermijn van het Product;
(i) het bestellingnummer van de overeenkomst;
(j) het e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer van de afdeling van BUDDYFASHION.NL, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

4. TRANSPORT EN -KOSTEN
4.1 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde Product is voor BUDDYFASHION.NL. Op het moment van aflevering van het Product gaat het risico van het Product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door BUDDYFASHION.NL kunnen worden uitgesloten.
4.2 De kosten van het transport van het Product bedragen € 0, voor zendingen boven de € 650,,- ongeacht het aantal door u bestelde Producten. Deze kosten komen voor rekening van BUDDYFASHION.NL.
Uiteraard geld dit niet icm andere kortingen en/of actie's, en geld dit alleen voor leveringen binnen Nederland.
Tevens geld dit alleen voor partikulier en niet voor remboursleveringen.
4.3 Voor zendingen met een waarde minder dan € 650,-- berekenen wij € 15,- excl. BTW verzendkosten inclusief handelingskosten ongeacht het aantal door u bestelde Producten. Deze kosten dienen door u betaald te worden.

5. LEVERTIJD
5.1 De leveringstermijn van de diverse Producten is variabel en verschilt per product en kan uiteenlopen van 1 tot 10 weken of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en BUDDYFASHION.NL. De opgave van de leveringstermijn kunt u terugvinden bij de producten in de store.
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door BUDDYFASHION.NL overschreden wordt, zal BUDDYFASHION.NL u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met BUDDYFASHION.NL te ontbinden, door dit schriftelijke (via fax, brief of e-mail) aan BUDDYFASHION.NL te melden. Dit geldt uiteraard voor alle niet door ons speciaal bestelde en kleurbepalende artikelen.
5.3 Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal BUDDYFASHION.NL het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen nadat zij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6. AFKOELINGSPERIODE
6.1 Nadat u het door u bestelde Product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit Product, de onderliggende overeenkomst met BUDDYFASHION.NL te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Dit geldt uiteraard voor alle niet door ons speciaal bestelde en kleurbepalende artikelen.
6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan BUDDYFASHION.NL te melden. U dient het Product in de originele ongeopende verpakking onmiddellijk terug te sturen naar BUDDYFASHION.NL. U dient wel zelf de kosten van en het risico voor het retourzenden te dragen.
6.3 Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met BUDDYFASHION.NL ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal BUDDYFASHION.NL deze betalingen binnen 14 dagen nadat BUDDYFASHION.NL het door u geretourneerde Product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
6.4 BUDDYFASHION.NL behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het Product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van BUDDYFASHION.NL of de leverancier van het Product) is beschadigd.
6.5 Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van BUDDYFASHION.NL schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal BUDDYFASHION.NL u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. BUDDYFASHION.NL heeft het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. BETALING
7.1 Indien BUDDYFASHION.NL bij onvoldoende saldo op uw bank of postgiro rekening de aankoopprijs van het Product niet kan incasseren, is zij gerechtigd hiertoe een hernieuwde opdracht voor een incasso aan uw bank cq. Bankgirocentrale plaatsen. Indien hierdoor extra kosten ontstaan, zullen deze per extra incasso worden doorberekend. De kosten van een extra incasso bedragen € 2,50 per keer. Vooralsnog is punt 7 niet van toepassing gezien betalingen op dit moment alleen onder rembours plaats vinden.
7.2 Indien om welke reden dan ook betaling niet heeft plaatsgevonden krachtens incassomachtiging, kan BUDDYFASHION.NL uitsluitend te harer keuze een factuur zenden en de bestelling onder rembours verzenden. Indien verzending niet onder rembours heeft plaatsgevonden, is de koper verplicht de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is BUDDYFASHION.NL gerechtigd tot buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering over te gaan. De kosten hiervan komen van rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15% van de factuurbedrag met een minimum van € 50,-

8. NIET GOED, GELD TERUG
8.1 Indien binnen 14 dagen nadat u het Product heeft ontvangen, het Product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het Product niet voldoet aan het door u bestelde, heeft u twee mogelijkheden:
(a) u kunt BUDDYFASHION.NL schriftelijk (via fax, brief of e:mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product; of
(b) u kunt de overeenkomst met BUDDYFASHION.NL ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e:mail) aan BUDDYFASHION.NL te melden.
8.2 Indien u BUDDYFASHION.NL vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product, dient u het Product aan BUDDYFASHION.NL te retourneren. BUDDYFASHION.NL zal het Product dan binnen een overeengekomen termijn nadat zij het Product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het aan u terugsturen van het Product komen voor rekening van BUDDYFASHION.NL, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het Product danwel dat het gebrek aan het Product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is BUDDYFASHION.NL niet gehouden het gebrek aan het Product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het Product. BUDDYFASHION.NL zal in dat geval het Product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het Product van u ontvangen heeft.
8.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 8.1(b) ontbindt, dient u het Product onmiddellijk aan BUDDYFASHION.NL te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van BUDDYFASHION.NL. De aankoopprijs van het Product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is hierop van toepassing.

9. GARANTIES
9.1 Op de door BUDDYFASHION.NL geleverde producten bestaat een standaard garantie van 1 jaar indien dit niet is aangegeven bij de omschrijving van het Product op BUDDYFASHION.NL´s website. Deze garantie laat uw rechten die uit de wet voortvloeien onverlet.

10. KLACHTEN
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door BUDDYFASHION.NL serieus in behandeling worden genomen.
10.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Afdeling Sales van BUDDYFASHION.NL (gegevens staan vermeld in artikel 12.1 van deze Voorwaarden).
10.3 BUDDYFASHION.NL zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. BUDDYFASHION.NL zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

11. PRIVACY
11.1 BUDDYFASHION.NL zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
11.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door BUDDYFASHION.NL kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u is aangegaan. Uw gegevens worden dan ook niet aan derden verstrekt tenzij gebaseerd op juridische gronden.
11.3 De persoonsgegevens die door u verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in uw bestelformulier wanneer u een Product bestelt of heeft besteld.
11.4 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan BUDDYFASHION.NL te richten. BUDDYFASHION.NL zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij BUDDYFASHION.NL aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 11.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan BUDDYFASHION.NL te melden, waarbij aangeeft of u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. BUDDYFASHION.NL zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen.

12. SALESAFDELING VAN BUDDYFASHION.NL
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: BUDDYFASHION.NL, afdeling Sales, Veenderveld 22, 2371 TV te Roelofarendsveen, Telefoon +31(0)71-5680430
E-mail: sale@buddyfashion.nl.

13. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN
13.1 Op alle overeenkomsten gesloten met BUDDYFASHION.NL is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en BUDDYFASHION.NL naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en BUDDYFASHION.NL, kunt u BUDDYFASHION.NL verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij BUDDYFASHION.NL van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.
13.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 13.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Leiden danwel te 's-Gravenhage bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan BUDDYFASHION.NL meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

14. DEPONERING
De onderhavige algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nummer B000143. Zij worden op eerste verzoek aan u toegezonden.


Buddyfashion.nl Copyright 2000 - 2013 Buddyfashion.nl.
All Rights Reserved. Buddyfashion.nl by: Buddy Fashion
e-mail: info@buddyfashion.nl


 
  Winkelwagen
Aantal Product  
Winkelwagen
 
  Aanbiedingen
 
 
Corbin Aprilia Mille Nu met €100,- korting
Corbin Aprilia Mille Nu met €100,- korting